Armádou opuštěný vojenský výcvikový prostor Jince o rozloze 260 km2, který se stal v roce 2016 „Chráněnou krajinnou oblastí Brdy“, je z pohledu GSM sítě územím s žádným, nebo jen okrajovým pokrytím. Tato úžasná krajina se postupně stává zajímavým cílem pěších i cykloturistů. A obě první věty naznačují, že v následujících lze letech očekávat čím dál častější vznik situací, kdy bude třeba na konkrétní lokality, které jsou bez pokrytí operátorů mobilních sítí, přivolat pomoc některé ze složek IZS.

V polovině roku 2017 se objevily první představy o možném řešení výše zmíněného požadavku. RCS Kladno se stala jednou ze stran, která se na technickém návrhu budoucího řešení aktivně podílela. Druhým privátním subjektem pak byla společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále v textu TMCR). Koordinátorem projektu se stali plzeňští hasiči, roli investora převzal Krajský úřad Plzeňského kraje.

Pro potřebné pokrytí území byla zvolena technologie SIGFOX, která je určena typicky pro sběr občasného, velmi malého množství dat a zároveň se vyznačuje velkým dosahem od přístupového bodu sítě. Inteligentní hlásiče uvažované do prostoru CHKO Brdy jsou pak typickým příkladem takové komunikace. Omezující podmínkou pro návrh vlastního koncového zařízení je schopnost jeho dlouhodobé činnosti bez síťového napájení 230V. Liniové schéma komunikace základních technologických celků lze zjednodušeně popsat následovně: Nouzové tlačítko (přijímač a vysílač sítě SIGFOX) – provozovatel sítě SIGFOX v CHKO Brdy (TMCR) – SIGFOX cloud – datové centrum TMCR – IS OŘ HZS – IS ostatních složek IZS.

Co se tedy děje, pokud turista stiskne nouzové tlačítko? Hlásič se aktivuje a prostřednictvím sítě SIGFOX odešle svou stavovou informaci. Ta je přijata do datového centra TMCR a odtud převzata pro tyto účely speciálně vyvinutým modulem do Informačního systému operačního řízení HZS Plzeňského kraje. Zde se jednak zobrazí operátorovi HZS, jednak je okamžitě předávána na operační středisko PČR Plzeňského kraje. PČR už má v tu chvíli informaci o čase stisku tlačítka, o jeho přesné poloze a může vyjet na místo. Operátor potvrdí příjem nouzového signálu a informace o přijetí proletí zpět na tlačítko, které před opětovným upadnutím do „režimu spánku“ na odpověď nějakou dobu aktivně čeká, takže turista získá zpětnou vazbu v podobě rozsvícení barevné kontrolky. 

Komunikace mezi datovým centrem TMCR a IS OŘ Plzeňského kraje je zálohována nezávislou cestou přes GSM modem. V současnosti proběhly úspěšně testy komunikace mezi všemi zapojenými systémy a nasazení systému do ostrého provozu již nic nestojí v cestě.

Související odkazy:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brdy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojenský_újezd_Brdy
https://www.sigfox.com
https://www.iot-portal.cz/2017/05/29/sigfox-princip-struktura-protokol-pouziti