Únor bílý, pole sílí. Tak praví pranostika. Bez ohledu na ni i na počasí v období zejména letních prázdnin, byla právě v tomto měsíci zakoupena a z testovacího do ostrého provozu převedena webová aplikace pro evidenci dětských táborů, škol v přírodě a dalších podobných akcí. Provoz aplikace včetně zabezpečení dat je v gesci Generálního ředitelství HZS ČR. Význam tohoto v pořadí již třetího veřejného portálu je právě v propojení dat. Pokud by došlo např. k požárům lesních porostů, záplavám nebo jiným, bezpečnost či zdraví a životy ohrožujícím okolnostem, má hasičský sbor okamžitý přehled, zda v takto zasažených oblastech neprobíhá ozdravná akce, tábor apod. A pokud ano, mohou neprodleně kontaktovat jejich pořadatele a současně zahájit odpovídající preventivní nebo záchranné akce, a to rovněž v součinnosti s ostatními složkami IZS ČR.

Pořadatelé mají zákonnou povinnost hlásit zotavovací akce orgánu ochrany veřejného zdraví,  což činí ohlášením na Krajskou hygienickou stanici. Hasičský záchranný sbor těmito informacemi disponuje a může je pro výše uvedené účely využít. Tato povinnost však neplatí pro akce, které charakter zotavovací akce nesplňují. Zotavovací akce (dle § 8 ZoVZ ) je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů. Akce kratší, pro menší počet dětí nebo pro dospělé účastníky jsou tedy z povinnosti ohlášení na KHS vyjmuti. Pokud ale pořadatel takovou akci na KHS neohlásí, hasiči o ní neví – ale i takové akce se mohou ocitnout v ohrožení. Je proto v zájmu pořadatelů, aby jejich akce byla z preventivních důvodů u složek IZS evidována. Zejména na takové typy akcí proto cílí tento nový portál.

Veřejný portál naleznete na adrese tabory.izscr.cz. Pro správu informací o táborech je nezbytná bezplatná registrace uživatele. Registrací získáváte nejen přístup k Vámi zadaným informacím o táborech, ale  portál je úzce propojen i na portál paleni.izscr.cz, takže například ohlásit hasičskému sboru konání táborového ohně v místě tábora je potom otázkou několika kliknutí. Tím, že s registrací na „Táborech“ máte přímý přístup i do „Pálení“, můžete využívat možnost ohlašování pálení i v jiných termínech a lokalitách, například  v rámci „pálení čarodějnic“, připadající každoročně na 30. dubna. Více informací naleznete zde.